អំពី​ពួក​យើង

វីដេអូ

រឿង​របស់​ពួក​យើង

zns brand

ក្រុម​របស់​យើង

yjtp

111

yjtp的副本

ហាងបង្ហាញរបស់យើង

zns show room1
zns show room2
zns show room3
zns show room4

សហគ្រាសរបស់យើង

សមត្ថភាពផលិតកម្ម
កុំព្យូទ័រ / ខែ
ពេលវេលាដឹកនាំផលិតកម្ម
ខែ
MIN QTY
កុំព្យូទ័រ / ពណ៌

ស្តង់ដារអធិការកិច្ច៖ AQL2.៥

ឧបករណ៍របស់យើង

ការបញ្ជាក់